شبکه بهداشت زرندیه

شبکه بهداشت زرندیه

نام و نام خانوادگی: آقای احمد بهنام 

سمت: کارشناس حراست 

تماس:  0864522056

نشانی: زرندیه-خیابان محتشم کاشانی-خیابان محمدیان- ساختمان مرکز بهداشت