معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی

نام و نام خانوادگی: آقای یاشار نظری

سمت: کارشناس حراست 

تماس:  08642216089

نشانی: ساوه-ابتدای خیابان طالقانی-معاونت بهداشتی