بیمارستان شهید مدرس

بیمارستان شهید مدرس

نام و نام خانوادگی: آقای مرتضی زال

سمت: مسئول حراست 

تماس:  08648502324

نشانی: ساوه-بلوار شهید مدرس-بیمارستان شهید مدرس