اداره حراست - ستاد دانشکده

اداره حراست - ستاد دانشکده

نام و نام خانوادگی: آقای ناطق میثمی

سمت: سرپرست اداره حراست 

تکنسین رادیولوژی - کارشناس حقوق (جزا و جرم شناسی)

تماس:  08642228450

نشانی: ساوه-ابتدای خیابان جمهوری-ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه ، طبقه اول ، حوزه ریاست